O nás

Hoci je naša spoločnosť z pohľadu doby pôsobenia na trhu pomerne mladou spoločnosťou, tento „handicap“ vyvažujeme tým, že spolupracujeme so špecializovaným týmom odborníkov z viacerých oblastí práva, vrátane poistného a zdravotníckeho, ktorí majú v danej oblasti rozsiahle a dlhodobé profesionálne skúsenosti, ako aj s erudovanými znalcami so skúsenosťami v oblasti dopravných nehôd a medicíny.
Sme si vedomí toho, že bežných ľudí odrádza pri uplatňovaní ich legitímnych nárokov rozsiahla sieť byrokracie, komplikovaná legislatíva, a v neposlednom rade aj stres vyvolaný traumatickým zážitkom, ktorý každému takémuto rozhodnutiu domáhať sa svojich nárokov, nepochybne predchádza.
Ku každému klientovi pristupujeme citlivo a individuálne, pričom náš postup s klientmi koordinujeme a prispôsobujeme ich potrebám a možnostiam.

Naša odmena

Podmienky odmeňovania za nami poskytnuté služby dohadujeme pri každom klientovi osobitne s prihliadnutím na špecifiká veci s tým, že výška odmeny zodpovedá určitému percentu z peňažnej náhrady, ktorú pre klienta dosiahneme. V každom prípade ale platí, že klient nám zaplatí až po tom a iba za toho predpokladu, že bude úspešný.

Vaše nároky

Pri škode na zdraví spôsobenej okolnosťami, ktorých riešeniu sa venuje naša spoločnosť (prípady zanedbania zdravotnej starostlivosti, dopravné nehody a niektoré trestné činy) patrí oprávneným osobám pomerne široký rozsah nárokov uplatňovaných na základe rôznych právnych predpisov, v ktorých sa Vám pomôžeme zorientovať.


Jedná sa v zásade o tieto nároky:


• Bolestné

Tento nárok je náhradou za tzv. bolesť, ktorú zákon definuje ako ujmu spôsobenú poškodením na zdraví, jeho liečením alebo odstraňovaním jeho následkov.
Nárok na bolestné uplatňovaný na základe § 444 Občianskeho zákonníka a osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 437/2004 Z.z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia v znení neskorších predpisov
Výška tohto nároku sa stanovuje na základe znaleckého posudku, a to v zmysle sadzobníka bodového hodnotenia, ktorý je súčasťou uvedeného zákona. Pri dopravnej nehode poskytuje túto náhradu v zásade priamo poisťovňa, s ktorou má vinník dopravnej nehody uzavreté povinné zmluvné poistenie.


• Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia

Tento nárok je náhradou za tzv. sťaženie spoločenského uplatnenia, ktoré zákon definuje ako stav v súvislosti s poškodením na zdraví, ktoré má preukázateľne nepriaznivé následky pre životné úkony poškodeného, na uspokojovanie jeho životných a spoločenských potrieb alebo na plnenie jeho spoločenských úloh.
Tento nárok je rovnako ako nárok na bolestné uplatňovaný na základe § 444 Občianskeho zákonníka a na základe osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 437/2004 Z.z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia v znení neskorších predpisov.
Uplatnenie tohto nároku prichádza do úvahy vtedy, ak sa následky príslušného zranenia prejavujú v rámci dlhšieho časového obdobia (minimálne 1 rok), t.j. vtedy, ak má ríslušné zranenie také trvalé následky, ktoré nepriaznivým spôsobom ovplyvňujú možnosti poškodeného uplatniť sa v živote.
Výška tohto nároku sa aj v tomto prípade určuje na základe znaleckého posudku, a to v zmysle sadzobníka bodového hodnotenia, ktorý je súčasťou uvedeného zákona.
Ako príklad uplatňovania tohto nároku možno uviesť dopravnú nehodu, pri ktorej účastník utrpí komplikovaný úraz bederného kĺbu, ktorý bude síce vyliečený operačne, ktorý však zanechá na obeti dopravnej nehody trvalé následky spočívajúce v tom, že kvôli bolestiam nebude môcť vykonávať prácu, ktorú vykonával doposiaľ nebude sa môcť venovať záľubám a koníčkom, ktorým sa venoval doposiaľ.
Aj v tomto prípade platí, že pri dopravnej nehode poskytuje túto náhradu v zásade priamo poisťovňa, s ktorou má vinník dopravnej nehody uzavreté povinné zmluvné poistenie.


• Náhrada nemajetkovej ujmy

V danom prípade sa jedná o nárok uplatňovaný v zásade pozostalými (manželka, resp. deti) po obeti dopravnej nehody, resp. po osobe, ktorej nebola poskytnutá správna zdravotná starostlivosť, založený na ustanoveniach § 13 ods. 2 Občianskeho zákonníka, ktorý upravuje nároky osôb, ktorým bolo zasiahnuté do práva na ochranu osobnosti spôsobením citovej ujmy, resp. traumatického zážitku, resp. pretrhnutím rodinných väzieb a pod.
Podľa aktuálneho právneho stavu je jednou z potenciálnych možností domáhať sa tejto náhrady, v prípade smrti spôsobenej v dôsledku dopravnej nehody, aj priamo voči poisťovni, s ktorou má vinník dopravnej nehody uzavreté povinné zmluvné poistenie.


• Náhrada za stratu na zárobku počas pracovnej neschopnosti poškodeného, náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti poškodeného alebo pri invalidite, náhrada za stratu na dôchodku, nárok na jednorazové vyrovnanie, nárok na pozostalostnú úrazovú rentu, nárok na náhradu nákladov liečenia a nárok na náhradu nákladov pohrebu

Všetky tieto nároky sa uplatňujú na základe ustanovení § 446 až 449 Občianskeho zákonníka s tým, že ich výška sa v zásade určuje obdobne, ako podľa predpisov upravujúcich sociálne poistenie, t.j. najmä obdobne podľa zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov s tým, že vo vzťahu k výške týchto nárokov platí, že voči škodcovi sa uplatňujú v zásade v tej výške, ktorá nie je poškodenému, resp. oprávneným osobám uhradená podľa predpisov upravujúcich sociálne poistenie.
To však neznamená, že škodca nezaplatí celú sumu. Sociálnej poisťovni totiž vzniká právo požadovať náhradu od toho, kto svojim zavineným konaním spôsobil, že dávky sociálneho poistenia museli byť oprávnenej osobe poskytované.


Naše služby

Našim klientom ponúkame pri uplatňovaní predmetných nárokov nasledovné služby:

• komunikáciu s orgánmi činnými v trestnom konaní

• komunikáciu so subjektom zodpovedným za spôsobenú ujmu (vinník dopravnej nehody, poskytovateľ, páchateľ príslušného trestného činu)

• komunikáciu s orgánmi dohľadu nad výkonom zdravotnej starostlivosti

• zabezpečenie príslušného znaleckého posudku znalcom z príslušného odvetvia (medicínskeho, resp. pre oblasť dopravných nehôd)

• výpočet výšky príslušného nároku

• kompletné právne poradenstvo pre účely súdneho, resp. mimosúdneho vymáhania príslušného nároku

KONTAKT

COMPENSATION AUTHORITY, a.s. so sídlom Framborská 3605, 010 01 Žilina
IČO: 48 325 457
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 10870/L
Tel: + 421 911 700 030
E-mail: nahradaujmy@nahradaujmy.skKONTAKTNÝ FORMULÁR